Application forms

Nazwa Opis
Urlop okolicznościowy Podanie do Dziekana Wydziału o udzielenie urlopu okolicznościowego.
Rejestracja po urlopie Podanie do Dziekana Wydziału o wyrażenie zgody na rejestrację pełną bądź warunkową na semestr po urlopie.
Egzamin komisyjny Podanie do Dziekana Wydziału o wyrażenie zgody na egzamin komisyjny z przedmiotu.
Powtarzanie semestru Podanie do Dziekana Wydziału o wyrażenie zgody na wznowienie studiów poprzez złożenie egzaminu sprawdzającego.
Indywidualna organizacja studiów Podanie do Dziekana Wydziału o wyrażenie zgody na indywidualną organizację studiów w semestrze.
Indywidualny plan studiów Podanie do Dziekana Wydziału o wyrażenie zgody na studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania w semestrze.
Awans Podanie do Dziekana Wydziału o wyrażenie zgody na uczestnictwo w zajęciach i zaliczanie przedmiotów z lat wyższych, uzupełniających różnice programowe, bądź w trakcie urlopu.
Przedmioty ponadprogramowe Podanie do Dziekana Wydziału o wyrażenie zgody na studiowanie przedmiotów ponadprogramowych.
Osiągnięcia do suplementu Podanie do Dziekana Wydziału o umieszczenie w suplemencie dodatkowych osiągnięć.
Nadanie statusu poufności pracy dyplomowej Podanie do Dziekana Wydziału o wyrażenie zgody na nadanie pracy dyplomowej statusu poufności.
Praktyki dodatkowe Podanie do Dziekana Wydziału o wyrażenie zgody na odbycie dodatkowej praktyki w roku akademickim.
Wolne Podanie do Dziekana Wydziału z możliwością samodzielnego uzupełnienia treści prośby i jej uzasadnienia.
Wniosek o ustalenie obniżonej opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką Podanie do Kierownika jednostki organizacyjnej o ustalenie obniżonej opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych, powtarzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiach doktoranckich, studiowanie dodatkowych zajęć nieobjętych planem studiów, bądź kształceniem na studiach prowadzonych w języku obcym.
wniosek o skreślenie z powodu rezygnacji Wniosek o sreślenie z listy studentów.
zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania i zameldowania Oświadczenie o zmianie miejsca zameldowania i zamieszkania.
zmiana kierunku/przeniesienie z innej uczelni Zmiana kierunku przeniesienie z innej uczelni.
Podanie o przedłużenie terminu pracy dyplomowej oraz powtarzanie sem. dyplomowego Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Uczelniane Centrum Informatyczne Politechniki Łódzkiej - webdziekanat-web-2.22.0-0 (20190712-1546)